ขอบคุณข้อมูลจาก www.lastchaosinfo.com

 

Grand Balrog

Level: 30
Location: Juno
ฆ่า Elder Werewolf (level 27) จะทำให้บอสเกิดง่ายขึ้น 

Croythe.

Level: 140
Boss Monster 

เหมือง Ebony Mine อยู่หน้าเมือง Juno สามารถวาปเข้าได้ที่  Teleporter Elveen. ถ้ากลับเมือง กดวาปได้ที่  Teleporter Willy, ซึ่งอยู่ข้างในเหมือง Ebony Mine.

 

Grand Devilroad Kamira

Level: 70
Location: Dratan
ฆ่า  Death Goddess (level 35) จะทำให้บอสเกิดง่าย

Temple of Forgetfulness Boss(บอสในดันฟอเกทฟูล)

Barren Eise

Level: 73
Boss Monster

Tiny Barren Eise

Level: 73
Boss Monster

Blood Terrain

Level: 75
Boss Monster

Erebus

Level: 77
Boss Monster

Tomb of Theos Boss (บอสในดัน100)

Sphinx Commander

Note: Soloing this monster will remove -10 evil from your good/evil score if you are below 0.

Level: 109
Boss Monster

Darkmind Terrain

NoteSoloing this monster will remove -7 evil from your good/evil score if you have more than -10 evil.

Level: 110
Boss Monster

บอสเมืองเมอรัค

Grand Red Dragon

Level: 50
Location: Merac

Monsters spawned when near deathCerebrii (level 51)

Maargadum Jail Boss.

Death Knight of Iris

Level: 52
Boss Monster

Note: This monster has 2 hours respawn time.

Misty Canyon  Boss

วาปเข้าดันที Teleporter Sellma. ถ้าจะกลับเมอรัคกลับได้ที่  Teleporter Joeที่ตั้งอยู่ด้านใน Misty Canyon.

Shaman Oranthes

Note: When near death it spawns two Summons of Oranthes (see below). This monster has 55 minutes respawn time.

Level: 140
Boss Monster

Vladimir Boss (ดันวลาดิเมียร์)

Leviathan

Level: 129
Boss Monster

บอสธาตุเมืองดาร์ตัน

Flowers of the Desert


Regular Monster
ote: There is 7 Flowers of the Desert in Dratan, two of them summon Outraged Golem Muta after destruction.

 

Level: 185
Regular Monster

Outraged Golem Muta

Note: This monster has 6 hours respawn time.

Level: 185
Elemental Boss Monster

 

บอสเมืองเอเฮกา

Grand Golden Dragon

Level: 95
Location: Egeha
Monsters spawned when near death:
Cursed Weaver (level 88)

Endemic Demon

NoteFormerly called “Inkitomi”. Endemic Demon skillcauses you to lose -30 HP/sec for 6 seconds. These are not only protective of each other, but of Boucu Witches and Boucu Demons as well.

Level: 86
Boss Monster

 

Lust Trum

Lust Trum is the first public dungeon on the Egeha map. It may be accessed through Teleporter Suran. To get back to Egeha, you must talk to Teleporter Nadil, who is located at the first spawn point inside Lust Trum. With Episode 2, Teleporter Sath has been added to Egeha Aaron, who will teleport you to Last Trum directly from town; however, there is no teleporter who can teleport you back. (This NPC was added to make Last Trum more accessable to newly created Night Shadow characters, but anyone can use him.) Floor 8 must be accessed through a “teleporter curtain” found on floor 7. Once you have entered the curtain, you will be teleported to the second spawn point.

Arch Lich

Note: Stun Toucing of Acrich stuns your character and prevents from moving and attacking while under it’s effect. It has a fixed damage of 540 HP. You can not reduce the damage, but it can be evaded.

Level: 100
Boss Monster

Iludeteirun

Note: When attacked, summons all Nivas to his location to aid him. Dizziness of Iludeteirun skill decreases movement speed for 7 minutes. Iludeteirun Drain skill that makes the character lose 200HP/second. It lasts for 6 seconds (200HP/sec * 6 sec = 1,200HP lost).

Level: 105
Boss Monster

 

Floraim’s Cave

Floriam’s Cave is the second public dungeon on the Egeha map. It may be accessed through Teleporter Noim. To get back to Egeha, you must talk to Teleporter Rhaim, who is located at the spawn point inside Floraim’s Cave.

Black Missionary Tion

Note: This monster has 30 minutes respawn time.

Level: 140
Boss Monster

Note: This monster has 6 minutes respawn time.

Level: 140
Boss Monster

บอสธาตุเมืองเอเฮกา

Windy Tree

Note: There is 6 Windy Trees in Egeha, two of them summon Revengeful Elf Kina after destruction.

Level: 185
Regular Monster

Revengeful Elf Kina

Note: This monster has 6 hours respawn time.

Level: 185
Elemental Boss Monster

 

Strayana

Mist Shadow Dragon

Note: Monster is invisible and may only be seen with Shadow Powder from the Item Mall. It has respawn time of 2 hours.

Level: 120
Boss Monster

 

Blood Shadow Dragon

Note: Monster is invisible and may only be seen with Shadow Powder from the Item Mall. It has respawn time of 2 hours.

Level: 120
Boss Monster

Enchanted Water Energy Plants

Note: There is 7 Enchanted Water Energy Plants in Strayana, two of them summon Salvaged Sea Horse Bache after destruction

Level: 185
Regular Monster

Salvaged Sea Horse Bache

Note: This monster has 6 hours respawn time.

 

Trivia Valley

The Trivia Valley is a public dungeon for the Strayana map. It may be accessed through Teleporter Cain. To get back to Strayana, you must talk to Teleporter Rein, who is located at the spawn point inside. The Trivia Valley is divided into three zones:

Fluton

Level: 136
Boss Monster

Patriarch Botis

Level: 135
Boss Monster

Mondshine

Skeleton General

Note: This monster has 55 minutes respawn time.

Level: 153
Boss Monster

Heretic Guard Commander Karr

Level: 155
Boss Monster

 

Chapel

Home to many vicious monsters, The Chapel aka Capella, is a Party Instance Zone available only on Sub-Server 3. You must have a Normal type party in order to enter, and your character has to be level 140 or higher.
The Chapel is divided into 5 Zones:

Brotherhood Boss Goosgo

Level: 155
Boss Monster

Third Floor

Missionary Boss Coloncha

Level: 158Boss Monster

Pastor Meque

Level: 158
Boss Monster

Fourth Floor – Main Hall

Pastor Batter

Level: 161
Boss Monster

Poison Regendro

Level: 162
Boss Monster

Crazy Regendro

Level: 162
Boss Monster

Great Priest Basula

Level: 163
Boss Monster

Basement – Burial Chamber

Master of Fanatic

Level: 159
Boss Monster

Cotantoce of Ruin

Note: This monster has 55 minutes respawn time.

Level: 159
Boss Monster

Dark Cotantoce

Note: This monster has 55 minutes respawn time.

Level: 159
Boss Monster

Cotantoce of Chaos

Note: This monster has 55 minutes respawn time.

Level: 160
Boss Monster

 

Shining Statue of Light

Note: There is 6 Shining Statues of Light in Chapel, two of them summon Mad Archbishop Martin after destruction.Shining Statue of Light

Level: 185
Regular Monster

Mad Archbishop Martin

Mad Archbishop Martin

Note: This monster has 6 hours respawn time.

Level: 185
Elemental Boss Monster

 

Tarian

Crusted Norg

Level: 176
Boss Monster

Norg Brother Brooder

Note: This monster has 6h respawn time.

Level: 177
Boss Monster

Norg Brother Evil

Note: This monster has 6h respawn time.

Level: 177
Boss Monster

Black Tyrant Ramslo’s Phantom

Note: This monster has 6h respawn time. When near death it spawns 20 Crazy Regendros.

Level: 180
Boss Monster

Darkened Magic Stone

Note: There is 8 Darkened Magic Stones in Tatian, two of them summon Greedy Swordman Kyle after destruction.

Level: 185
Regular Monster

 

Greedy Swordman Kyle

Note: This monster has 6 hours respawn time.

Level: 185
Elemental Boss Monster

 

Ramslo’s Underground Laboratory

Holy Palpiti

Level: 186
Boss Monster

Black Tyrant Ramslo

Level: 187
Boss Monster

Published
Views 5773

Comments

No Comments

Leave a Reply