ไปดันBelusian วาปจากเมืองจูโน ห้องย่อยที่4 ไปยังเมืองAlber จากนั้นวาปเข้าเมืองฝ่ายตนเอง แล้วจึงวาปเข้าดันที่ NPC ในฝ่ายตนเอง 

Temple Guard ดรอปหัวฝ่ายแดง เท้าฝ่ายฟ้า ปีกและโลห์ฝ่ายแดง

Temple Scout ดรอปหัวฝ่ายฟ้า เท้าฝ่ายแดง

Temple Soldier ดรอปเสื้อฝ่ายแดง มือฝ่ายฟ้า

Kina Boss อาวุธ Spirit ฝ่ายฟ้า และแดง หัว

Specimen’s kid ดรอปเสื้อฝ่ายฟ้า มือฝ่ายแดง

Specimen’s ฺBomber ดรอปกางเกงฝ่ายแดง โล่ห์และปีกฝ่ายฟ้า

Padocs’Doll ดรอปกางเกงฝ่ายฟ้า โล่ห์และปีกฝ่ายแดง

Magma Boss ดรอปอาวุธSpirit โล่ห์และปีกSpirit อาวุธฝ่ายแดง อาวุธฝ่ายฟ้า

Magic Knight ดรอปมือฝ่ายแดง เท้าฝ่ายฟ้า

Shaman ดรอปมือฝ่ายฟ้า เท้าฝ่ายแดง

Therapist ดรอปเสื้อฝ่ายแดง กางเกงฝ่ายฟ้า

Sea Horse Boss ดรอปอาวุธSpirit เท้าSpirit อาวุธฝ่ายแดง อาวุธฝ่ายฟ้า

Commando ดรอปเสื้อฝ่ายฟ้า กางเกงฝ่ายแดง

Dark Judiciary ดรอปหัวฝ่ายฟ้า โล่ห์และปีกฝ่ายแดง

Wizard ดรอปหัวฝ่ายแดง ปีกและโล่ห์สีฟ้า

Golem Muta Boss ดรอปอาวุธSpirit มือSpirit อาวุธฝ่ายแดง อาวุธฝ่ายฟ้า

Senior Alchemist Zerom ดรอปหัวแดง เสื้อฟ้า

Senior Alchemist Miel ดรอปหัวฟ้า เสื้อแดง

Kyle Boss ดรอป weapon box เสื้อ อาวุธฝ่ายฟ้า อาวุธฝ่ายแดง

 

 

 

Published
Views 3173

Comments

No Comments

Leave a Reply